Theo dấu chân xưa - Tập 2

“Theo dấu chân xưa” là bộ sách bỏ túi gồm các bài pháp được thuyết pháp ở nhiều đạo tràng khác nhau của Tỳ khưu Thiện Minh do Tu nữ Quang Duyên, Tu nữ Quang Kiến và Phật tử Quang Đức ghi lại.

Theo dấu chân xưa - Tập 2

Xem sách

 

Bình luận