Luận lý học Phật Giáo - Tập 1

- Tác giả: F. Th. Stcherbatsky
- Dịch giả: Tỳ Khưu Thiện Minh
- Dịch theo bản tiếng Anh "Buddhist Logic"của Nhà xuất bản Motilal Banarsidass (1996)

Luận lý học Phật Giáo - Tập 1

icon-pdf-2.jpg (28 KB)

Bình luận
| Mới nhất