Đại đảnh lễ

Từ xa xưa đến hiện tại, người Phật tử thường đọc tụng câu tán dương ân đức Phật “Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa”. Câu tán dương ân đức Phật này được chư vị tiền bối gọi là ‘Đại kệ đảnh lễ’, tức là câu đảnh lễ quan trọng.


dai-danh-le.jpg (230 KB)

BUDDHASĀSANA THERAVĀDA
ĐẠI ĐẢNH LỄ
MAHĀNAMAKKĀRA
Phrathep Pariyattimuni
Chuyển ngữ: Bhikkhu Abhisiddhi – Siêu Thành

ĐẠI ĐẢNH LỄ
Cintāpathātiga’nubhāvavibhāvanaṃ taṃ
Bhūtāna’matthu caritabbhutamatthasiddhyā
Thánh hạnh tuyệt diệu của đức Phật duy trì vững chắc trong lý lẽ, thành tựu sự thực hiện lợi ích cho chúng sanh; là điều không thể nghĩ, vượt khỏi sức tưởng tượng, cho thấy đại năng lực không thể nghĩ bàn.
LỜI NÓI ĐẦU
Từ xa xưa đến hiện tại, người Phật tử thường đọc tụng câu tán dương ân đức Phật “Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa”. Câu tán dương ân đức Phật này được chư vị tiền bối gọi là ‘Đại kệ đảnh lễ’, tức là câu đảnh lễ quan trọng. Trong Tam tạng Thánh điển, có xuất hiện những người đọc tụng câu này như: Vua trời Sakka, Bà-la-môn Brahmāyu, Bà-la-môn Jānussoṇi, nàng Dhanañjānī … Do đó, những người Phật tử thường đọc tụng câu này trước khi vào bài chánh kinh hoặc thường viết lại ở đầu của một bộ sách.
Câu ‘đại kệ đảnh lễ’ này ngắn gọn, súc tích nhưng có thể hàm chứa phân giải 3 sự quan trọng là: Bi đức (
karuṇāguṇa) [bhagavato], Tịnh đức (visuddhiguṇa) [arahato], Trí đức (paññāguṇa) [sammāsambuddhassa] của đức Phật theo tuần tự tuyệt diệu.
Cả ba ân đức này, là nguồn gốc sanh ra tất cả ân đức không sao kể xiết, có sự toàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối với văn nghĩa đầy đủ, có sự đa dạng bằng nhiều cách.
Cả ba ân đức này rất là cao thượng, vì làm cho những chúng sanh hữu duyên, xuyên suốt 2500 năm cho đến ngày nay có cơ hội học tập, nghiên cứu, thực hành theo Pháp giác ngộ. Nuôi mạng theo hướng thiện lành và có cơ hội nâng chánh niệm lương tri lên cao hơn, trừ bỏ khổ theo thứ lớp cho đến hoàn toàn dứt. Do đó, việc đọc tụng ‘đại kệ đảnh lễ’ này bằng sự cung kính
1 được xem như tu tiến nghiệp xứ ‘tùy niệm Phật’ (buddhānussati).
Sự cung kính tưởng nhớ đến ân đức Phật là điều quan trọng, người tụng hay đọc đừng nên tụng hay đọc tưởng nhớ đến ân đức Phật chỉ trong lúc tụng kinh hay những buổi lễ, mà cần phải tưởng nhớ ở mọi thời khi có cơ hội như nàng Dhanañjānī, bất kể là khi ho hen, hắt-xì, trượt chân, té ngã cũng sẽ nhớ tưởng đến ân đức Phật, mọi lúc đọc lên
“Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa”.
Cách tích lũy phước thiện bằng cách tu tiến ‘tùy niệm Phật’ với niềm tin trong sạch cho đến lúc ấn tượng hỷ lạc hân hoan phát sanh trong ân đức Phật được xem như dòng nước phước to lớn khiến cho sự cung kính thành tựu diễn tiến mỗi chặng 7 sát-na tâm đổng lực, suốt cho đến trăm ngàn koṭi lần. Dòng phước thiện ấy là phước quảng đại có
mãnh lực ân đức cao cả, vì tu tiến ruộng phước cao thượng là đức Phật hẳn sẽ trổ quả cho người cung kính cúng dường ấy nhận được cả trong thời hiện tại lẫn vị lai là hiệp thế và siêu thế.
Quả lành thuộc về hiệp thế đó là làm cho tránh được những sự rủi ro tai hại, làm cho trừ bỏ sự nguy hiểm, sự sợ hãi, sự giật mình, sự khiếp đảm, gặp được những điều suôn sẻ, tấn hóa phát đạt, nhận được sự chiến thắng, có sức khỏe, trường thọ, đầy đủ tài sản, dẫn đi tái sanh nơi nhàn cảnh.
Quả lành thuộc về siêu thế là 4 Thánh quả như Thất lai, Nhất lai, Bất lai, Ứng cúng. Bởi vì người nhớ tưởng đến ân đức Phật thường xuyên chắc chắn làm cho sanh niềm tin vững chắc. Đó là nhân phát sanh hỷ lạc hân hoan có nhiều mãnh lực trong khi ấy. Khi tu tiến niệm theo sự hỷ lạc hân hoan ấy làm cảnh, cũng có thể lập tức chứng pháp thành bậc Thánh. Như trưởng lão Phussadeva ở Kaṭaandhakāravihāra
1 chứng pháp thành bậc Ứng cúng và hoàng hậu Asandhimittā của vua Asoka chứng pháp thành bậc Nhập lưu. Như đức Phật có thuyết trong Tăng chi,
pháp sáu chi như vầy:
“Yasmiṃ, bhikkhave, samaye ariyasāvako tathāgataṃ
anussarati, nevassa tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ hoti, na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti, na
mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti; ujugatamevassa tasmiṃ
samaye cittaṃ hoti, nikkhantaṃ muttaṃ vuṭṭhitaṃ
gedhamhā. ‘Gedho’ti kho, bhikkhave, pañcannetaṃ
kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ. Idampi kho, bhikkhave,
ārammaṇaṃ karitvā evamidhekacce sattā visujjhanti.”

Này chư bhikkhu, thời nào vị Thánh đệ tử nhớ tưởng đến Như Lai thì thời đó tâm của vị Thánh đệ tử ấy sẽ không bị ái, sân, si đàn áp; là tâm tiến hành thật chân chánh, thoát ra khỏi ái. Này chư bhikkhu, ‘ái’ này là tên của ngũ dục; một số người trên thế gian này tu tiến với ‘tùy niệm Phật’ làm cảnh chắc chắn được thanh tịnh”.
Oai lực của câu ‘đại kệ đảnh lễ’ hợp với 3 ân đức Phật được người đọc hay tụng với tâm có định vững chắc, cung kính nhớ tưởng ân đức Phật làm cảnh bằng cả 3 môn sẽ trải đi cùng khắp trăm ngàn
koṭi thế giới. Làm cho người đọc hay tụng nhận được quả lợi ích lớn lao không sao kể xiết, người chưa từng đọc tụng sẽ không hề biết được ân đức như thế nào, thì tợ như người không ăn vật thực thì không biết vị của vật thực đó cũng như quả lợi ích mà vật thực đó mang lại như thế ấy. Do đó, mong tứ chúng Phật giáo bền bỉ đọc tụng ‘đại kệ đảnh lễ’ hay những bài kinh khác, với tâm cung kính tưởng nhớ ân đức Phật thường xuyên, thì lợi ích của quả phước ấy vô cùng to lớn.
Trong quyển sách này, người biên tập muốn trình bày tầm quan trọng của ‘đại kệ đảnh lễ’ theo hướng sử học, âm học và nghĩa học trong phần chánh có xuất hiện trong Tam tạng, Chú giải, Sớ giải … Tất cả chỉ vì muốn cho người có sự quan tâm tự hào rằng, những điều thực hành hay truyền thống tốt đẹp trong tông giáo ấy đều có nguyên do, là nơi
nương tựa cho sự an vui tấn hóa như thật. Người biên tập hy vọng rằng quyển sách này đem lại lợi ích đến người quan tâm tìm hiểu. Nếu có điều chi góp ý, xin cung kính đón nhận với sự hoan hỷ và chỉnh sửa cho trọn vẹn.
Xin tri ân
Achan Mahapranom Dhammālaṅkāro giúp đỡ trong việc kiểm tri thực tính pháp và chia sẽ những lời góp ý lợi ích; Dr. Mahasurajay Varāsabho, Achan Nimit Bodhiphatthana, Khun Vetpannakarakul giúp đỡ việc tìm nguồn gốc từ Tam tạng, Chú giải, Sớ giải …, giúp đỡ việc chữa sai lỗi chính tả và nhuận sắc để cho quyển sách này càng hoàn thiện.
Phước thiện nào phát sanh trong lần này, người biên tập xin hồi hướng đến đức Vua trong ngày kỷ niệm 80 tuổi và xin dâng cúng phần phước đến chư vị trưởng lão.
Mahawatchen

Mười pháp quán tưởng - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Nguồn: phatgiaonguyenthuy.com

Bình luận
| Mới nhất