Siêu lý học

Sách tổng hợp và tóm tắt về: nội dung Vô tỷ pháp, chỉ chấm và cách đọc bảng nêu, 70 pháp thực tính

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

THERAVĀDA

 ---

 VÔ TỶ PHÁP

(ABHIDHAMMA)

SIÊU LÝ HỌC

 

NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP

Phật lịch 2527 – Dương lịch 1983

 

CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC BẢNG NÊU

SIÊU LÝ HIỆP ĐỒNG

(PARAMAṬṬHASAṄGAHA)

(SIÊU CÁCH YẾU HIỆP)

Phật lịch 2517 – Dương lịch 1973

 Bảng nêu bằng hình

 

70 PHÁP THỰC TÍNH

(SABHĀVADHAMMA)

VÀ 10 PHÁP PHỤ

Phật lịch 2527 – Dương lịch 1983

---

Soạn, dịch:

Sư cả Tịnh Sự Mahāthero Santakicco

icon-pdf-2.jpg (28 KB)

Nguồn: phatgiaonguyenthuy.com

Bình luận
| Mới nhất