Pháp cú kinh diễn giải

Pháp Cú Kinh gồm 423 câu ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật đã thốt ra trong lối 300 trường hợp khác nhau. Nói một cách khác, Pháp Cú Kinh là những câu Phật ngôn vắn tắt, gọn ghẻ, giản dị để làm cho dễ hiểu một giáo lý cao siêu, thâm diệu.

NĀRADA

MAHĀ THERA

š--

PHÁP CÚ KINH

Diễn giải

 

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Kỷ niệm ngày Đản Sanh, Thành Đạo và Niết Bàn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. 

P.L 2508

 

Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh, Thành Đạo, Niết Bàn thứ 2508 của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Chúng tôi thành tâm hồi hướng phước thí phát sanh do sự ấn tống quyển sách này đến chư Tăng, Ni, chư thiện tín, các em học sinh, sinh viên, những người đã hy sinh vì Đạo Pháp, những người đương mang bệnh nan giải do sự đàn áp, tra tấn trong năm qua.

Ước mong rằng phước thí này sẽ nâng đỡ hương linh của người quá vãng lên các cõi an vui hạnh phúc và hộ trì những Phật tử đang còn mang bệnh mau được phục hồi sức khỏe.

Chúng tôi cũng thành tâm hồi hướng phước báu này đến toàn thể liệt vị chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ thanh bình cho quê hương Tổ quốc. Ước mong hương linh của quí vị anh hùng quá cố chứng giám lòng tri ân của chúng tôi.

Toàn thể Phật giáo đồ Nam Tông

thành tâm cầu nguyện.

Pháp cú kinh diễn giải - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Bình luận
| Mới nhất