Trên đường hoằng Pháp II

Sách nói về những người liên quan đến Đức Phật
NĀRADA
Mahā Thera
  
 
TRÊN ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP
PHẦN II
 
  Dịch giả: Phạm Kim Khánh
 
 
 
HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM
Phật lịch 2513 – Dương lịch 1969

 -----------
Lời nói đầu

Nhân ngày rằm tháng bảy Kỷ Dậu (27-8-1969) toàn thể Phật tử hội viên Hội Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam ấn tống quyền “Trên Đường Hoằng Pháp” phần II, nhằm tạo một Pháp thí cao thượng.

  • Chúng tôi xin thành kính dâng quả phước này đến chư Đại Đức Thiện Lực, Bửu Chơn và Hộ Tông. Cầu mong các Ngài được tật bịnh tiêu trừ, thân tâm an lạc và mạnh tiến đến đạo quả Niết Bàn.
  • Toàn thể thí chủ cũng thành tâm hồi hướng pháp thí này đến hương linh chư thân nhân của hội viên và các hội viên đã quá vãng. Cầu mong các vị siêu thoát lên những cảnh giới yên vui hầu tiếp tục tu hành.
  • Cầu xin quả phước này nâng đỡ các bật ân nhân và hội viên tại tiền được phát sanh trí tuệ, có chánh kiến tu hành.
  • Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức thí Pháp này đến các chiến sĩ và đồng bào tử nạn vì chiến tranh.

Cầu mong tất cả chúng sanh đều đặng an vui hạnh phúc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Click để xem sách

Bình luận
| Mới nhất