Chùa Viên Giác- Vĩnh Long

50/5 Trần Phú, P.4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trụ trì: TK Giác Giới.Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-1.jpg (581362 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-1.jpg (581362 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-2.jpg (542716 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-3.jpg (566401 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-4.jpg (466592 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-5.jpg (631163 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-6.jpg (578384 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-7.jpg (558844 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-8-chanh dien.jpg (533660 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-9-chanh dien.jpg (595763 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-10-chanh dien.jpg (483543 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-11-chanh dien.jpg (456949 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-12-chánh dien.jpg (296143 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-13-xa loi.jpg (683452 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-14.jpg (524309 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-15.jpg (233720 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-16.jpg (415501 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-17.jpg (307090 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-18.jpg (375559 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-19.jpg (455976 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-20.jpg (553182 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-21.jpg (251075 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-22.jpg (463820 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-23.jpg (523896 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-24.jpg (445039 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-25.jpg (451447 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-26.jpg (208716 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-27.jpg (344485 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-28.jpg (384470 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-29.jpg (487801 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-30.jpg (567622 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-31.jpg (489293 KB)

Chùa Viên Giác- Vĩnh Long - vien giac-32.jpg (293117 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất